16. ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น”

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานขั้นต้น รวมทั้งสิ้น 46,979 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 3.13 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 48,497 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่ เป็นการลดลงจากการผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนการผลิตสูงสุด โดยลดลงจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 2.58 เนื่องจากแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญมีการผลิตลดลง เช่นเดียวกับลิกไนต์ที่มีแนวโน้มการผลิตของเหมืองในประเทศลดลงและไม่มีแหล่งสัมปทานใหม่เพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า การผลิตพลังงานขั้นต้นของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนถึง พ.ศ. 2556 และเริ่มลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2552-2561

 

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562